Aurinkoista kesää kaikille!

1. Osaamisen kehittäminen

Haasteet tällä hetkellä

 • Pitkään vallinnut poikkeuksellinen arki ja opettajien työn kuormittavuuden kasvu.
 • Ohjeita ja olemassa olevia koulutusmateriaaleja on vaikea löytää pirstaloituneen tarjonnan vuoksi. Varhaiskasvatukselta puuttuu henkilöstölle suunnatut oppimis- ja koulutusmateriaalit.
 • Henkilökunnan osaamisen mittaristo (Opeka, Vopeka, Ropeka) ei vastaa sisällöltään tämän hetken tarpeita.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön osaamistasoissa suuria eroja ja jopa peruskäyttötaidoissa puutteita.

Tavoitteet ja toiminta

Tavoite: Digitaitavat oppilaat ja henkilöstö.

 • Pedagogisen osaaminen kehittäminen
  1. Perusopetuksen opetussuunnitelman (sis. TVT-OPS) ja lukion opetussuunnitelman TVT-tavoitteiden toteutuminen. (Opettajat)
   1. Varhaiskasvatus [VOPS 2022]Digiosaaminen
    1. Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa/ pitääkö supistaa?
 1. Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan digitaalisuuden roolia arkielämässä.
 2. Digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä hyödynnetään dokumentoinnissa, leikeissä, vuorovaikutuksessa, peleissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa.
 3. Mahdollisuudet harjoitella, kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna digitaalisia välineitä.
 4. Henkilöstö ohjaa lapsia digitaalisten ympäristöjen monipuoliseen, vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön.

Esiopetus?

 1. Perusopetus [OPS 2014]
  1. Digitaalista osaamista kehitetään neljällä pääalueella:
   1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään TVT:n  käyttö- ja toimintaperiaatteita sekä kehittämään TVT-taitojaan tuotosten laadinnassa.
   2) Oppilaita opastetaan käyttämään TVT:aa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
   3) Oppilaita opetetaan käyttämään TVT:aa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
   4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat TVT:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. 

(Opettaja)

 1. Lukio [LOPS 2019]
  1. Opiskelija käyttää TVT:aa itsenäisesti, monipuolisesti vastuullisesti ja turvallisesti. (Opiskelija)
  2. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä tiedon hankintaan, käsittelyyn ja arviointiin sekä tuottamiseen ja jakamiseen. (Opettaja)
 • Henkilöstölle on tarjolla laadukasta koulutusta sekä helppo pääsy ohjeisiin ja koulutusmateriaaleihin. 
   1. Tarvepohjaiset ja oikein kohdennetut koulutukset henkilöstölle. (Eduks)
   2. Uuden työntekijän perehdyttämissuunnitelman kehittäminen ja käyttöönotto. (Yksiköt)
   3. Opettajien täydennyskoulutusmallissa huomioidaan opettajan kasvaneet kuormitustekijät. (Eduks)
 • Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on suunnitelma ja seuranta. 
  1. Valitaan tai luodaan uusi TVT-osaamistason mittaristo, joka sisältää myös tietosuoja-asiat. (Eduks)
  2. Otetaan käyttöön koko varhaiskasvatuksen kattavat sekä koulu-/lukiokohtaiset digitaalisten taitojen kehittämissuunnitelmat. (Eduks)

Mittarit

 • Koulutuspalautteet.
 • Koulutuksiin osallistuneen henkilöstön määrä.
 • Digitaalisen osaamisen ja ympäristön kartoitus.

Kaupungin strategia 2037

Lappeenranta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kehittää itseään ja toteuttaa omia unelmia.

 • Opetushenkilöstölle tarjotaan mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämiseen laadukkaiden ja oikein kohdennettujen koulutusten kautta.

Lappeenranta toimii edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä koko kaakkoiselle Suomelle.

 • Tarjoamme täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle koko Etelä-Karjalan alueella ja laajennamme koulutustarjontaamme entisestään.

Tuemme elinikäistä oppimista ja laaja-alaista osaamista, joilla vastaamme työelämän muuttuviin tarpeisiin.

 • Uusien varhaiskasvatuksen sekä koulu-/lukiokohtaisten kehittämissuunnitelmien kautta tunnistamme kehittämiskohteet ja pystymme kehittämään yksiköiden ja yksilöiden osaamista. Kattavan koulutustarjonnan kautta henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen.