HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet

5.─6. vuosiluokka

”Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. ” -OPS 2016

Valtakunnalliset hyvän osaamisen tvt- taitojen ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset löytyvät osoitteesta https://uudetlukutaidot.fi/osaamisen-kuvaukset/#ikaryhmat (aukeaa uuteen ikkunaan).

 

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilas osaa käyttää sujuvasti opiskelussa tarvittavia palveluita, hän osaa tuottaa monipuolista tarkoitukseen sopivaa digitaalista sisältöä.

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

5-luokka

6-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas harjoittelee tekstinkäsittelytaitoja. 

L5

x

x

AI, YH, YM, ET, UE, Käsityö

Oppilasta ohjataan hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksia  (mm. otsikot, taulukot, kursivointi, lihavointi, värit,kappalejako, kuvatekstit,). Pääsääntöisesti ohjelmana käytetään wordia tai docsia koulun linjauksen mukaisesti. Oppilaat harjoittelevat valmiin tekstin muotoilua sekä oman tekstin muotoilua. Lisäksi heille neuvotaan kumoa-toiminnon ja versiohistorian käyttö. Versiohistoria löytyy esimerkiksi google docsista painamalla viimeisin muutos/kaikki tiedot tallennettu -tekstiä yläreunasta. Tekstin tuottamisen lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten harjoitusten avulla kommentoimaan valmista tekstiä sekä muokkaamaan toisten tekemää tekstiä ja antamaan siitä palautetta. 

Ohjeita tekstin muotoiluun

Yle oppimisen ohjeet 

Oppilas harjoittelee esitysohjelmien monipuolista käyttämistä.

L3, L5

x

x

AI, YM, HI, KATSOMUSAINEET

Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia harjoitella erilaisten tiivistysten ja havainnollistusten tekemistä esitysohjelman avulla. Heitä ohjataan esittämiseen, esitysten kommentointiin, jakamiseen ja julkaisemiseen verkossa. Heille opetetaan monipuolisesti esitysten muokkaamista, erilaisia diatyylejä, alkuperäisen dian muokkaamista, kuvien sijoittelua ja muokkaamista, erilaisten medioiden upottamista sekä esityksen tallentamista eri muotoihin.  

Google slidesin perusteet

Oppilas osaa tehdä sujuvasti kuvia, ääniä ja videoita erilaisilla laitteilla tarkoitukseen sopivalla tavalla. 

L3, L5, L7

x

x

AI, KU, MU

Kuvan, äänen ja videon tuottamista sekä editoimista hyödynnetään monipuolisesti osana erilaisia tehtäviä sekä tutustutaan eri medioiden ominaispiirteisiin. Lisäksi harjoitellaan erilaisia perustaitoja, kuten tekstitysten tekemistä ja erilaisia julkaisutapoja. Kuvan ja videon editointia voidaan tehdä erilaisilla editoreilla. 

Editoreja: wevideo tai sumopaint. Ylen ohjeet lyhytvideoihin. Harrastakotona -ohjeet videointiin ja valokuvaukseen.

Oppilas kokeilee animaatioiden ja pelien tekemistä ja päätelmien tekemistä simulaatioiden avulla. 

L3, L5

 

x

AI, KU

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia tehdä erilaisia pelejä ja animaatioita esim. scratchin, google slidesin tai erilaisten animaatiosovellusten avulla. Oppilasta ohjataan tunnistamaan animaatioiden ja pelien ohjelmoinnillisia piirteitä. Oppilasta ohjataan tekemään päätelmiä erilaisista simulaatioista.

Harrastakotona -ohjeet animointiin. 

Esimerkkisimulaatioita maantieteestä

Oppilas osaa taulukkolaskentaohjelman perusteet. Oppilas osaa tehdä taulukon ja siitä diagrammin.

L3, L5

 

x

MA

Oppilas harjoittelee taulukkolaskennan perustoimintoja, arvojen syöttämistä ja muokkaamista. Oppilas opettelee syöttämään tietoa manuaalisesti taulukoihin sekä lomakkeiden avulla, jotka tallentavat automaattisesti tietoa taulukoihin. 

Google sheetsin peruskäyttö 

Google formsin peruskäyttö 

Oppilas tutustuu ohjatusti 3D-mallintamiseen ja 3D-tulostamiseen.

L3, L5

x

x

Käsityö, KU

Oppilasta tutustutaan 3d-tulostamiseen ja sen eri käyttötarkoituksiin. Oppilaat tutustuvat 3d-mallintamisen periaatteisiin.

Helppokäyttöinen 3d-mallinnusohjelma Tinkercad

3D-tulostuksen esittelyä

Oppilas ymmärtää erilaisten laitteiden käyttö- ja toimintalogiikkaa.

L5

x

x

 

Oppilaalle opetetaan asioita, jotka vaikuttavat laitteiden sujuvaan käyttöön, esim. internet-yhteyden havaitseminen ja ongelmatilanteissa toimiminen. Erityistä huomiota kiinnitetään selaimen eri ominaisuuksien hyödyntämiseen (esim. yksityinen tila, laajennukset, hakutoiminnot, qr-koodien luomiset, välilehdet, kirjanmerkit). Lisäksi heitä opetetaan toimimaan erilaisissa ongelmatilanteissa ja hyödyntämään laitteen uudelleen käynnistystä ongelmien ratkaisemiseen. Oppilasta opetetaan ymmärtämään ja muuttamaan eri sovellusten oikeuksia.

 

Oppilaalla on hyvät taidot arvioida omaa osaamistaan ja kehittää taitojaan aktiivisesti.

L1, L5

x

x

 

Oppilaalle tarjotaan säännöllisesti mahdollisuuksia arvioida omia tvt-taitojaan ja kehittää omia taitojaan. Lisäksi heille esitellään EU:n tasolla asetettuja vaatimuksia digitaalisiin taitoihin.  

Työkaluja taitojen kehittämiseen TVT-taitojen arviointi, Digcomp-taidot Digital competence wheel 

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilas osaa median ja yhteisöllisten palveluiden turvalliset käyttötavat, hän tuntee hyvät käytöstavat ja osaa huomioida työskentelyssään hyvän työergonomian, ikärajat ja tekijänoikeuksien perusteet.

“Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.” - OPS2016

 
 

Tavoite

Laaja-alainen taito

5-luokka

6-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas osaa tekijänoikeudet ja osaa käyttää vain luvallista materiaalia omissa töissään.

L2, L3, L5

x

x

AI, YM, KU

Oppilas oppii käyttämään vain luvallista materiaalia omissa töissään, merkitsemään lähteet ja hän syventää osaamistaan erilaisista tekijänoikeuksista sekä tutustuu creative commons -lisensseihin. Oppilas oppii ymmärtämään, että kuvattavalta pitää pyytää lupa kuvan ottamiseen ja julkaisemiseen. 

Tekijänoikeusharjoituksia Kopiraittilan koulusta, Creative commons -lisenssit

Oppilas osaa toimia turvallisesti verkossa ja ymmärtää verkossa olevan tiedon luonnetta sekä omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit.

L2, L5

x

x

AI

Oppilas ymmärtää turvallisen verkkokäyttäytymisen periaatteet ja osaa itse aktiivisesti edistää omaa turvallisuuttaan verkossa työskennellessään. Oppilas oppii ohjatusti arvioiminaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta. Oppilas oppii ymmärtämään, miten verkossa oleva tieto syntyy ja muokkaamaan yksityisyysasetuksia sekä huolehtimaan laitteiden päivityksistä.

Be Internet awesome Turvallisesti netissä -materiaalit

Oppilas osaa valita terveellisen työskentelyasennon, työskennellä sopivan pituisissa jaksoissa ja valita sopivan valaistuksen.

L2, L5

x

x

 

Oppilaat osaavat aktiivisesti havaita oman työskentelyasentonsa  sekä he tietävät hyvän työskentelyasennon vaatimukset. Heidän kanssa yhdessä  kehitetään ratkaisuja työskentelyergonomian parantamiseksi. Oppilaalle annetaan tehtäviä, joissa havainnoidaan oman ergonomian ja käyttöajan vaikutuksia hyvinvoinnille.  

Lisätietoja: Lasten ergonomia

Väestöliitolta 

Oppilas osaa erilaisten viestintäjärjestelmien sekä yhteisöllisten palveluiden käyttöä.

L2, L5, L7

x

x

 

Osana työskentelyä oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia viestintäkanavia ja yhteisöllisiä palveluita. Palveluiden tulee olla ikätasolle sopivia ja eri palveluiden ikärajat tulee huomioida. Yhteisöllisiä palveluita ovat erilaiset ympäristöt, jossa päästään muokkaamaan ja kommentoimaan yhteisiä sisältöjä. Näitä palveluita voidaan luoda myös koulukohtaisesti, esim. sallimalla classroomissa oppilaiden kommentoinnit tai luomalla yhteistyöstettävän dokumentin keskustelualustaksi. 

MLL:n somemateriaali

Oppilas osaa käyttää teknologiaa ja mediaa turvallisesti sekä yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla.

L3, L4, L5

x

x

YH, KAIKKI AINEET

Oppilasta ohjataan arvioimaan kriittisesti käytettävän median luotettavuutta. Oppilaan osallistumista eri vaikuttamiskanavien toimintaan tuetaan aktiivisesti, näitä kanavia ovat koulun omat kanavat, kunnan vaikuttamiskanavat sekä valtakunnalliset vaikuttamiskanavat. Oppilas oppii ymmärtämään teknologian käyttöön liittyvien valintojen vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.

Ylen ohjeet

Valheenpaljastajan mediataitopaketti koululaisille ja opiskelijoille | Media- ja digitaidot | Oppiminen | yle.fi

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilas osaa hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja esittää tietoa sekä omia tuotoksiaan monipuolisesti eri työvälineillä.

“Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.” - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

5-luokka

6-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas harjoittelee videon kuvaamista, elokuvan tekemistä, eri kuvakokojen hyödyntämistä, editointia ja julkaisua.

L3, L5, L7

x

x

YM, AI, HI, LI, KU

Oppilas kuvaa erilaista materiaalia. Editoinnisssa kiinnitetään huomiota toimivaan kokonaisuuteen ja onnistuneeseen tekniseen toteutukseen, kuten kuvakoon ja laadun valintaan. Lisäksi videon julkaisemista harjoitellaan eri alustoilla. 

Harrastakotona -ohjeet videointiin ja valokuvaukseen. Wevideota voi hyödyntää lyhyiden videoiden editointiin.

Oppilas harjoittelee valokuvaamista ja  kuvankäsittelyä.

L3, L5

x

x

KU

Oppilas harjoittelee kuvien ottamista eri käyttötarkoituksiin. Huomiota kiinnitetään kuvakulmiin, rajaukseen ja valaistukseen. Kuvankäsittelyssä harjoitellaan kuvan rajaamista, filtterien käyttämistä sekä kuvan ominaisuuksien parantelua. Kuvien siirtämiseen ja jakamiseen hyödynnetään lappee.fi -tunnuksia ja driveä. Kuvankäsittelyä voidaan tehdä laitteiden omilla ohjelmistoilla.  

Gimp online -kuvankäsittelyeditori 

Digitreenien muokkausvinkit

Oppilas tunnistaa url-osoitteen ja hakukoneessa käytettävän hakusanan erot sekä osaa käyttää hakukonetta tiedon hakemiseen ja tunnistaa luotettavan lähteen.

L4, L5

x

x

AI, HI, YM

Oppilas osaa käyttää monipuolisesti hakusanoja tiedon löytämiseksi ja häntä ohjataan tiedonhakua helpottavien käytäntöjen pariin. Näitä käytäntöjä ovat mm. avainsanojen käyttäminen, sanojen käyttäminen perusmuodossa ja lainausmerkkien käyttö. 

Verkkohaun ominaisuudet Search education KenGurun tiedonhakuopas

Oppilas harjoittelee sopivan työtavan ja -välineen valintaa oppimistehtäviä tehdessään.

L1, L5

x

x

 

Oppilaan oppimisen itsesäätelyä kehitetään tarjoamalla hänelle säännöllisesti mahdollisuuksia työvälineen valintaan, etsityn tiedon selostamiseen omin sanoin ja valinnan onnistumisen reflektointiin. 

 

Oppilas osaa toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia ja pelejä graafisessa ohjelmointiympäristössä ja tutustuu robotiikkaan.

L1, L4, L5

x

x

MA, KÄ

Oppilas osaa ohjelmoida yksinkertaisen pelin tai ohjelman esim. scratch -ohjelmointiympäristössä. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia tutustua robotiikkaan fyysisten tai virtuaalisten robottien ohjelmoinnin avulla esimerkiksi valinnaisaineissa ja pajoissa tai kerhoissa.

Innokkaan materiaalit Teachable machine

Oppilas osaa hyödyntää aloitteellisesti ja uutta luovalla tavalla teknologiaa tuotosten tuottamisessa, dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

L1, L5

x

x

Oppilas oppii ohjatusti tekemään aloitteita oman sisällön tuottamisesta digitaalisissa ympäristöissä. Oppilasta tuetaan kokeilemisessa, keksimisessä, rakentamisessa ja uuden luomisessa digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Oppilaat dokumentoivat omia tuotoksia ja oppimista eri välineiden avulla sekä tekevät itsearviointeja niihin liittyen. Oppilaita ohjataan hyödyntämään käsitekarttoja tiedon jäsentämisessä. Dokumentoinnissa huomiota kiinnitetään kansio- ja tiedostorakenteen hallintaan. Oppilas hyödyntää myös automaatiota ja robotiikkaa mittausten tekemisessä.

Itsearviointeja voidaan toteuttaa classroomin rubriikkien tai forms-kyselyjen avulla.

Oppilas on harjoitellut erilaisia geomediataitoja kuten karttapalvelujen hyödyntämistä.

L5

x

x

YM, HI,

Geomediataitoja kehitetään hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia kartta-aineistoja opetuksessa. 

Lappeenrannan karttapalvelu 

Google earth

Google earthissa on mahdollisuus myös luoda omia projekteja.

Oppilas osaa hyödyntää tvt:tä musiikin tuottamisessa.

L3, L4, L5

 

x

MU

Musiikin opetuksen osana oppilas tutustuu eri tapoihin luoda ja analysoida musiikkia digitaalisten välineiden avulla. 

Luovia musisointitapoja, sumotunes, musiclab

4 Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilas osaa käyttää digitaalisia välineitä tehokkaasti  vuorovaikutuksen välineenä, hän osaa hyvät käytöstavat digitaalisissa ympäristöissä ja ymmärtää verkossa julkaisemisen mahdollisuudet ja rajoitteet.

Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.” - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

5-luokka

6-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas osaa luoda ja hyödyntää sähköpostia ja jaettua kansiota.

L5

x

x

AI, YH, YM, HI

Oppilaita opastetaan hyödyntämään sähköpostien lähettämistä ja vastaanottamista, dokumenttien jakamista, jaettuja kansioita ja heidät perehdytetään jaettujen tiedostojen eri rooleihin (katselija, kommentoija, muokkaaja ja omistaja). Oppilas oppii jakamaan kokemuksiaan digitaalisissa ympäristöissä. Käytännön harjoituksissa ja erilaisten ryhmätöiden yhteydessä oppilaita opastetaan jaettujen tiedostojen tekemiseen ja kommentointityövälineiden hyödyntämiseen.. 

Ohjeita driven hyödyntämiseen.

Oppilas harjoittelee työskentelemään ryhmässä verkon välityksellä.

L5, L7

x

x

YM

Osana koulutyötä oppilasta ohjataan tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentely tapahtuu verkon välityksellä joko synkronisesti etäyhteydellä tai asynkronisesti yhteisdokumenttien avulla. Opetellaan luokan kanssa  yksi yhteinen “etäyhteysväline”. Oppilasta ohjataan kunnioittamaan ja huomioimaan muita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä ja toimimaan kiusaamista ehkäisevästi. Oppilas osaa ohjatusti ratkaista digitaalisisisa ympäristöissä syntyviä konfliktitilanteita.

 

Oppilas tutustuu tieto- ja viestintätekniikan sekä sosiaalisen median käyttämiseen vaikuttamiskeinona. 

L4, L5, L7

 

x

YH

Oppilaanaloitteellista  osallistumista eri vaikuttamiskanavien toimintaan tuetaan aktiivisesti, näitä kanavia ovat koulun omat kanavat, kunnan vaikuttamiskanavat sekä valtakunnalliset vaikuttamiskanavat. Oppilaat ohjataan huomaamaan erilainen vaikuttaminen eri sosiaalisten median kanavien kautta. Oppilasta opetetaan nostamaan esiin itselleen merkityksellisiä kysymyksiä ja aiheita digitaalisisissa ympäristöissä. Oppilas oppii tekemään aloitteita digitaalisissa ympäristöissä.

Ohjeita kaupallisen vaikuttamisen tunnistamiseen.

Oppilas osaa verkossa julkaisemisen ja ymmärtää, mikä on sallittua ja kannattavaa.

L3, L4, L5

x

x

AI, YH

Aina verkkoon julkaisemisen yhteydessä puhutaan siitä, millaista materiaalia kannattaa verkossa julkaista ja millaisia julkaisemisen tapoja on. Lisäksi tutustutaan tapoihin jakaa yksityisesti (vain tiettyjen vastaanottajien nähtäväksi) sisältöä verkon välityksellä 

Kyberturvallisuuskeskuksen materiaali

Oppilas osaa hyödyntää yhteisöllisiä  palveluita sekä etäyhteyksiä ja osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä. 

L2, L5, L6, L7

x

x

AI, kielet

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella etäyhteyksien käyttöä erilaisissa yhteyksissä. Etäyhteyttä voidaan hyödyntää yhteistyöhön tai harjoitella yhteyden ottamista oman koulun sisällä. Etäyhteyksiä hyödynnetään myös kielten opiskelussa. Oppilas tutustuu erilaisiin konfliktitilanteiden ratkaisumalleihin.

Google chat

Ohjeita meet-etäyhteystyövälineen käyttöön.

5. Laite- ja toimintaympäristö 

  • Oppilas käyttää kouluissa työskentelyyn pääsääntöisesti erilaisia mobiilaitteita ja chromebookkeja.
  • Oppilaat tutustuvat windows-käyttöjärjestelmän perusominaisuuksiin esimerkkien avulla.
  • Oppilas tutustuu erilaisten ohjelmointilaitteiden käyttämiseen. 
  • Oppilas käyttää yhteisölliseen työskentelyyn ja tiedon tuottamiseen sekä esittämiseen liittyviä työvälineitä
  • Oppilaat osaavat lappee.fi- tunnusten käytön erilaisissa tilanteissa ja sen käytön pelisäännöt.
  • Oppilaiden omia laitteita käytettäessä tulee tasa-arvonäkökulma ottaa huomioon erittäin painavasti.