Aurinkoista kesää kaikille!

3.─4. vuosiluokka

“Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.” - OPS2016 

Valtakunnalliset hyvän osaamisen tvt- taitojen ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset löytyvät osoitteesta https://uudetlukutaidot.fi/osaamisen-kuvaukset/#ikaryhmat (aukeaa uuteen ikkunaan).

 

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilas oppii opiskelussa tarvittavien palveluiden käyttö- ja toimintaperiaatteet, hän oppii kehittämään omia taitojaan sekä tuottamaan monipuolista digitaalista sisältöä.

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

3-luokka

4-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas osaa tallentaa omat työt opetustoimen käyttämään pilvipalveluun ja ymmärtää pilvipalvelussa tapahtuvan toiminnan sekä erottaa sen laitteessa tapahtuvasta toiminnasta.

L5

x

x

 

Oppilaalle selitetään, mitä eroa on pilvipalveluun ja laitteelle tallentamisessa. Samalla kerrotaan myös, että osa laitteista tallentaa suoraan pilvipalveluun tiedostot. Oppilaan kanssa harjoitellaan tiedoston tallentamista pilvipalveluun ja sieltä noutamista osana tavallisten koulutehtävien tekemistä. Oppilasta ohjataan tiedostojen sopivaan nimeämiseen ja kansioiden luomiseen. 

Google Driven käyttäminen 

Oppilas osaa palauttaa työn käytössä olevassa oppimisympäristössä sekä jakaa tiedostoja eri laitteiden välillä ja toisille käyttäjille.

L5

x

x

 

Opetustapojen avulla oppilasta ohjataan aktiivisesti hyödyntämään oppimisympäristöjen palautusmahdollisuuksia eri tyyppisille tiedostoille. Oppilaita ohjataan käyttämään myös muita jakamistapoja, kuten linkkiä ja sähköpostia. Käytössä olevissa oppimisympäristöissä oppilaille näytetään, milloin tiedosto on kokonaan palautettu ja miten sitä pääsee vielä muokkaamaan. Oppilaille näytetään eri tapoja varmentaa, että työ on varmasti palautunut kokonaan. 

Lisätietoja Google classroomin käytöstä

BONUS: Voit luoda automaattisen Classroom-ryhmän Wilman Kurssisivustolta. Valitsemalla rastin Google Classroomiin järjestelmä lisää Wilma-ryhmän oppilaat uuteen Classroomiin seuraavan yön aikana.

Oppilas osaa luoda qr-koodin. 

L5

 

x

 

Oppilas osaa luoda qr-koodin chrome-selaimessa ja jakaa sen muille. Koodin luomiseen voi käyttää mobiililaitetta, erillistä sovellusta tai chrome-selainta. 

Ohjeet qr-koodin luomiseen chrome-selaimella chromebookeissa,

ohjeet qr-koodin luomiseen mobiililaitteella

Oppilas osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa ja muokata siellä olevaa tekstiä.

L5, L6

x

x

AI, YM

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista pääsääntöisesti pilvipalvelussa olevan tekstinkäsittelyohjelman (esim. google docs) avulla. Oppilasta ohjataan tekemään tekstiin perusmuotoilut (otsikot, tekstin koko, luettelo) sekä hyödyntämään ohjelman ominaisuuksia tekstin tarkistamisessa ja kommentoinnissa. Lisäksi heille neuvotaan kumoa-toiminnon ja esitellään versiohistorian käyttöä. Versiohistoria löytyy google docsista painamalla viimeisin muutos/kaikki tiedot tallennettu -tekstiä yläreunasta.   Tekstin tuottamisen lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten harjoitusten avulla kommentoimaan valmista tekstiä sekä muokkaamaan toisten tekemää tekstiä. 

Vinkkejä tekstinkäsittelyn perusteisiin.

Google docsin perusteet

Oppilas osaa tehdä esityksen esitysohjelmalla.

L3, L5

x

x

 

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa esityksiä yksin ja yhdessä muiden kanssa. Heitä ohjataan hyödyntämään esityksissä monipuolisesti eri ominaisuuksia: videoita, tekstiä, linkkejä, äänitiedostoja ja animaatioita. Esityksiä jaetaan linkkeinä sekä harjoitellaan esitystilan käyttämistä. 

Google slidesin perusteet Animaatioita voi tehdä esimerkiksi google slidesin tai piskelappin avulla.

Google Slidesin käyttö - Tietokone - Docs-editorit Ohjeet -

Oppilas osaa tehdä kuvia, ääniä ja videoita erilaisilla laitteilla.

L5

x

x

AI, MU, KU

Oppilaalle tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia harjoitella kuvan, äänen ja videon tuottamisesta sekä editoimista. Häntä ohjataan käyttämään eri medioita monipuolisesti tehtävien tekemisessä ja asioiden taltioinnissa.

Kuvan editointia voi harjoitella SumoPaintilla.

Videoiden editointiin paras ratkaisu on iPad.

Ylen ohjeet lyhytvideoihin. Harrastakotona -ohjeet videointiin ja valokuvaukseen.

Oppilas tutustuu erilaisten laitteiden ja sovellusten  käyttö- ja toimintalogiikkaan.

L5

x

x

 

Oppilasta ohjataan havainnoimaan asioita, jotka vaikuttavat laitteiden virrankulutukseen ja  sujuvaan käyttöön, esim. internet-yhteys ja sen luominen. Erityistä huomiota kiinnitetään selaimen eri ominaisuuksien hyödyntämiseen (esim. välilehdet, kirjanmerkit). Lisäksi heitä opastetaan toimimaan erilaisissa ongelmatilanteissa ja hyödyntämään erilaisia pikatoimintoja ja -näppäimiä. Lisäksi harjoitellaan erilaisten oheislaitteiden ja -tarvikkeiden liittämistä ja käyttöä sekä asetusten muuttamista. Oppilasta opetetaan käyttämään erilaisia teknologiaan liittyviä käsitteitä.


Chromebookin pikanäppäimet - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet 

Oppilas osaa toteuttaa omia ideoitaan itseilmaisun välineenä teknologialla yksin ja yhdessä toisten kanssa.

L1, L3, L5, L7

x

x

 

Oppilaita ohjataan hyödyntämään teknologiaa luovasti eri tehtävissä, heidän oppimisen itsesäätelyä vahvistetaan tarjoamalla heille eri vaihtoehtoja työvälineiksi. Luovaa teknologian käyttöä rohkaistaan keksimällä eri tapoja tietyn työvälineen käyttöön ja kannustamalla luoviin tapoihin ideoiden esittämisessä.

Vinkkejä teknologian luovaan käyttöön.

Oppilas osaa arvioida omaa tvt-osaamistaan ja tunnistaa kehittämisalueita omassa osaamisessaan. 

L1, L5

x

x

 

Oppilasta ohjataan tunnistamaan omaa tvt-osaamista erilaisten työvälineiden avulla. 

TVT-taitojen arviointi,

Vuosiluokkaistettu TVT-ops, oppilaan itsearviointi

Oppilas tutustuu erilaisiin tapoihin luoda portfolio/oppimispäiväkirja.

L1, L5, L

x

x

KU, Käsityö

Oppilaita ohjataan erilaisiin tapoihin dokumentoida omia töitään esim. jaettavan kansion tai diashown avulla.

 

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilas osaa TVT:n turvalliset käyttötavat, hän tuntee hyvät käytöstavat ja osaa työergonomian, ikärajojen ja tekijänoikeuksien perusteet.

“Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.”  - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

3-luokka

4-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas harjoittelee tekijänoikeuksia ja osaa käyttää vain luvallista materiaalia omissa töissään.

L2, L3, L5

x

x

AI, YM, KU

Oppilasta ohjataan huomioimaan tekijänoikeudet osana materiaalituotantoa ja materiaalin etsimistä. Tekijänoikeuksiin liittyviä asioita harjoitellaan osana eri oppiaineiden sisältöjä. Oppilaiden kanssa mietitään, että minkä takia tuotteilla on tekijänoikeudet ja heitä ohjataan avointen materiaalipankkien pariin. 

Tekijänoikeusharjoitteita: Kopiraittilan koulu, Vapaita verkkosisältöjä

Kaikki kuvaa -tutoriaalit tekijänoikeuksiin

Oppilas opettelee toimimaan turvallisesti ja hyvien käytöstapojen mukaisesti verkossa.

L2, L5

x

x

AI

Oppilaiden kanssa käydään läpi nettiturvallisuuteen ja hyviin verkkokäytöstapoihin liittyviä asioita. Erityistä huomiota kiinnitetään omien tietojen jakamiseen ja sosiaalisessa mediassa käyttäytymiseen. Käytössääntöjä harjoitellaan käytännön viestinnän kautta, esim. yhteisdokumentit tai harjoitusalustat sosiaalista mediaa varten. Oppilasta ohjataan tiedostamaan oman käytöksensä jättämät digitaaliset jäljet ja tunnistamaan tavallisimmat verkkohuijausyritykset.

Be internet awesome

MLL:n Nuorten Netti 

Digihyvinvointitesti

Oppilas opettelee huomioimaan työergonomian, sopivan työskentelyjakson pituuden sekä sopivan valaistuksen valitsemisen.

L32 L5

x

x

AI

Oppilaat ohjataan havainnoimaan erilaisia työskentelyasentoja sekä -aikoja. Heidän kanssa yhdessä mietitään ja kehitetään ratkaisuja työskentelyergonomian parantamiseksi ja keskitytään ongelmia ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Suojakuoria ja tukitelineitä hyödynnetään ergonomian parantamisessa. Lisäksi puhutaan valaistuksen ja ruutuajan merkityksestä hyvinvoinnille sekä tehdään havaintoja oman jaksamisen parantamiseksi.  

Lisätietoja: Lasten ergonomia

Väestöliitolta 

Oppilas opettelee erilaisten viestintäjärjestelmien sekä yhteisöllisten palveluiden käyttöä.

L5, L7

 

x

AI

Oppilaiden kanssa tutustutaan erilaisiin viestintäpalveluihin ja niiden ikärajoihin. Oppilaat ohjataan käyttämään sopivia yhteisöllisiä palveluita ja käydään läpi esim. wikipedian toimintaperiaatteita. Oppilasta ohjataan tunnistamaan mahdollisia riskitilanteita digitaalisissa ympäristöissä ja kertomaan niistä.

MLL:n somemateriaali

Wikipedian toimintaperiaate

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilas opettelee hankkimaan tietoa, arvioimaan sen luotettavuutta ja esittämään tietoa sekä omia ideoitaan eri työvälineillä.

“Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.” - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

3-luokka

4-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas osaa tuottaa ja tallentaa ääntä, valokuvata ja videoida.

L3, L5

x

x

YM, LI, KU

Oppilasta opetetaan tallentamaan omia havaintojaan kuvin, äänitallentein sekä videoin. Näiden työvälineiden luovaa käyttöä tuetaan monipuolisilla tehtävänannoilla, jotka ohjaavat tutkivaan ja luovaan työskentelyyn. Työvälineenä voidaan hyödyntää myös erilaisia tieteellisen raportoinnin välineitä. 

Arduino science journal

Ylen ohjeet lyhytvideoihin

Harrastakotona -ohjeet videointiin ja valokuvaukseen.Oppilas opettelee tiedon hakemista hakukoneella.

L1, L5

x

x

AI, YM, KU

Oppilaita ohjataan johdonmukaisesti tiedonhakuun ja heidän tiedonhakutaitojaan kehitetään systemaattisesti. Oleellisia tiedonhakutaitoja ovat oikeiden avainsanojen käyttö, hakusanojen kirjoittaminen oikeassa muodossa ja erilaisten hakusuodattimien käyttö. Oppilaita ohjataan myös hyödyntämään kuvahakuja ja erilaisia hakusovelluksia. 

Digitreenien peruskurssi: Hakukoneet ja hakuvinkit | Digitreenit | yle.fi 

Materiaalia hakutaitojen opetukseen.

Digitreenien hakuohjeet.

Oppilas harjoittelee tiedon luotettavuuden arviointia.

L1, L4, L5, L7

 

x

 

Oppilaat opastetaan kiinnittämään huomiota tiedon luotettavuuden arviointiin näyttämällä heille esimerkkejä luotettavista ja vähemmän luotettavista lähdesivustoista.

OPH:n lähde esiin -materiaali

Oppilas harjoittelee toimintaohjeiden antamista graafisessa ohjelmointiympäristössä ja oppii laatimaan oman ohjelman.

L1, L4, L5

x

x

MA

Oppilas harjoittelee ohjelmointikäskyjen ja algoritmien antamista erilaisille ohjelmoitaville laitteille (tai niiden simulaattoreille), kuten micro:bitille tai lego-robotille. Lisäksi oppilaita opastetaan erilaisten ongelmien ratkaisuun ja luovuuden kehittämiseen ohjelmoinnin avulla. 

Innokkaan materiaalit

4 Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilas tuntee digitaalisten välineiden merkityksen  vuorovaikutuksen välineenä, hän osaa hyvät käytöstavat digitaalisissa ympäristöissä.

“Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.” - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

3-luokka

4-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas osaa hyviä digitaalisia käytöstapoja ja tapoja vastuulliseen viestintään.

L3, L5

x

x

 

Oppilaille tarjotaan osana tehtävien tekemistä mahdollisuuksia harjoitella vastuullista viestintää digitaalisilla välineillä ja kehittää omaa viestintäosaamistaan hyvät käytöstavat huomioiden. 

Nuortennetin materiaalit

Oppilas osaa lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja erilaisia pikaviestejä.

L5, L6, L7

 

x

AI

Osana koulutyöskentelyä oppilaille annetaan mahdollisuuksia sähköpostien lähettämiseen esim. tehtävien palauttamisen osana tai haastattelujen tekemiseen. Oppilaita opastetaan virallisten viestien muotoiluun. 

Digitreenien sähköpostivinkit

Oppilas tutustuu verkossa julkaisemiseen ja siihen mikä on sallittua ja kannattavaa.

L2, L5, L7

 

x

AI

Oppilaiden kanssa käydään läpi, millaista sisältöä verkkoon kannattaa  laittaa ja korostetaan periaatetta “kerran verkossa, aina verkossa”. 

Kyberturvallisuuskeskuksen materiaali

Oppilas osaa hyödyntää yhteisöllisiä  palveluita sekä etäyhteyksiä ja osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä. 

L2, L5, L6, L7

 

x

AI

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella etäyhteyksien käyttöä erilaisissa yhteyksissä. Etäyhteyttä voidaan hyödyntää yhteistyöhön tai harjoitella yhteyden ottamista oman koulun sisällä. Etäyhteyksiä hyödynnetään myös kielten opiskelussa. 

Google chat, Google Meet ja Google Classroom

Ohjeita meet-etäyhteystyövälineen käyttöön.

Oppilas tuntee käyttämiensä sosiaalisen median kanavien ikärajat.

L1, L3, L5 

x

x

AI

Oppilaiden kanssa keskustellaan eri sosiaalisen median palveluista ja kerrotaan ikätasolle turvallisia tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa. 

Tietoa palvelujen ikärajoista

5 Laite- ja toimintaympäristö

  • Oppilas osaa muodostaa itse vahvan salasanan ja tiedostaa, että samaa salasanaa ei tule käyttää useassa eri palvelussa. Oppilas osaa myös hallita salasanoja ja muita tunnistautumistapoja.
  • Oppilas osaa kirjautua mahdollisesti käytössä olevaan oppilashallintajärjestelmään ja tutustuu sen käyttöön.
  • Oppilas osaa käyttää (opetuksen ulkopuolisia) paikallisesti käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä, joissa on oppilaan koulunkäynnin kannalta merkityksellistä tietoa.
  • Oppilas käyttää kouluissa työskentelyyn pääsääntöisesti erilaisia mobiilaitteita ja chromebookkeja.
  • Oppilaat tutustuvat windows-käyttöjärjestelmän perusominaisuuksiin esimerkkien avulla.
  • Oppilas tutustuu erilaisten ohjelmointilaitteiden käyttämiseen.
  • Oppilas käyttää monipuolisia yhteisölliseen työskentelyyn ja tiedon tuottamiseen sekä esittämiseen liittyviä työvälineitä
  • Oppilaat osaavat kunnan tunnusten käytön ja sen käytön pelisääntöjä.