Aurinkoista kesää kaikille!

1.─2. vuosiluokka

”Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.” - OPS201

Valtakunnalliset hyvän osaamisen tvt- taitojen ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset löytyvät osoitteesta https://uudetlukutaidot.fi/osaamisen-kuvaukset/#ikaryhmat (aukeaa uuteen ikkunaan)

 

1 Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilas oppii arjessa tarvittavien laitteiden käyttö- ja toimintaperiaatteet, hän oppii arvioimaan omaa toimintaansa sekä tuottamaan erilaista digitaalista sisältöä.

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

1-luokka

2-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas osaa nimetä eri laitteita, tuntee niiden käyttötarkoituksen ja tutustuu perustoimintoihin.

L5

x

x

 

Oppilas osaa nimetä koulussa käytössä olevat laitteet ja tunnistavat niiden käyttötarkoituksen, he osaavat nimetä erilaisten laitteiden osien nimiä. Perustoimintoja ovat 

 • laitteen käynnistäminen
 • laitteen ohjaaminen
 • ohjauslevyn käyttö
 • laitteen sammuttaminen

Lisätietoa:

Digitreenit: Hiiren kakkospainikkeen taikatemput | Tietokone | Digitreenit

Oppilas osaa käyttää laitteita ohjatusti ja avata sekä sulkea ohjelman ja liikkua niiden välillä.

L5

x

   

Koulussa opettaja  tarjoaa esimerkin laitteiden käyttöön ja luo tilanteita ohjattuun harjoitteluun. Oppilas oppii tunnistamaan käyttöjärjestelmän ja sovelluksen/ohjelman eron. Oppilas oppii ohjatusti antamaan oikeuksia eri sovelluksille. Käyttötaitoina ovat:

 • laitteelle kirjautuminen
 • vaadittavan sovelluksen ohjelman avaaminen ja sulkeminen
 • laitteelta uloskirjautuminen
 

Oppilas harjoittelee näppäintaitoina kirjaimien ja numeroiden tuottamista fyysisillä ja virtuaalisilla näppäimistöillä.

L2, L5

x

x

 

Oppilas tutustutetaan erilaisten näppäimistöjen käyttöön, fyysisiin näppäimistöihin ja kosketusnäyttöjen virtuaalisiin näppäimistöihin. Oppilas osaa keskeisiä käsitteitä ja symboleita. Oppilaalle annetaan ohjausta kahden käden ja useimpien sormien käyttöön ja työergonomian huomioimiseen. Padeilla työskentelyn yhteydessä korostetaan olosuhteisiin nähden sopivaa työskentelyasentoa.Oppilas tutustuu kymmensormijärjestelmään. Oppilas harjoittelee seuraavia taitoja:

 • kirjoittaminen
 • tekstin aktivointi
 • isot ja pienet kirjaimet
 • kirjainkoon ja -lajin valinta
 • erikoismerkit @, #, /, ! ? 
 • tekstin muokkaus ja poistaminen
 • kuvan lisääminen tekstin keskelle

 

Oppilas ymmärtää käyttäjätunnuksen ja salasanan merkityksen sekä osaa käyttää niitä turvallisesti.

L2, L5

x

   

Oppilaiden salasanat ovat henkilökohtaisia. Salasanassa tulee olla kahdeksan (8) merkkiä ja sen tulee sisältää vähintää kolme seuraavista: iso kirjain, pieni kirjain, numero tai erikoismerkki. Salasanaksi ei hyväksytä liian yleisesti käytössä olevaa tai oppilaan omaa nimeä. Oppilasta ohjataan hyviin käytäntöihin henkilökohtaisen salasanan muistamisessa ja puhutaan tietoturvallisista käytännöistä.

Lisätietoa: Digitreenit: Salasanakone - testaa kuinka nopeasti salasana murretaan | Tietoturva | Digitreenit | yle.fi

Oppilas osaa tallentaa ja avata tuotoksensa laitteella ja pilvipalvelussa.

L5

x

x

 

Oppilaalle kerrotaan havainnollistavien esimerkkien avulla, mitä eroa on laitteella tallentamisessa ja pilvipalveluun tallentamisessa. Oppilas ymmärtää, mikä on internet ja selain. Oppilas osaa siirtää tietoja digitaalisten ympäristöjen välillä. Laitteelle tallentamisessa tiedosto on tallennettu koneelle ja pilvipalvelussa muualla olevalla palvelinkoneelle. Oppilaan kanssa harjoitellaan molempia tallennustapoja ja tiedostojen etsimistä sekä avaamista kummastakin paikasta.

Lisämateriaalia: Digitreenit: Neljä kysymystä avuksi pilvipalvelun valintaan | Puhelin ja tabletti | Digitreenit | yle.fi

Oppilas osaa käyttää qr-koodia ja url-osoitteita.

L5

 

x

 

Oppilasta ohjataan qr-koodien ja url-osoitteiden pariin esimerkiksi vertaamalla niitä osoitteisiin, niiden avulla pääsee oikean tiedon pariin. Url-osoitteen oikean muodon tunnistamista harjoitellaan esimerkkien avulla ja osoitteen syöttämistä osoitekenttään harjoitellaan käytännössä. Lisäksi oppilaalle opetetaan osoite- ja hakukentän ero. QR-koodin lukemista harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan eri laitteilla, osa laitteista vaatii erillisen sovelluksen, monet puhelimet ja tabletit osaavat lukea qr-koodin kameran avulla. 

Lisätietoa: Etusivu - QR-koodit

Oppilas osaa hyödyntää ohjatusti oppimispelejä, pelillisyyttä hyödynnetään oppimiseen innostavana tekijänä.

L1, L5

x

x

MA, AI, EN, YM

Oppilasta ohjataan tunnistamaan pelien mahdollisuudet oppimisessa ja hänelle tarjotaan mahdollisuutta opetella uusia taitoja oppimispelien avulla. Digitaalisia pelillisiä elementtejä hyödynnetään sopivissa tilanteissa aiheeseen innostajina. 

Hyviä esimerkkejä oppimispeleistä löytyy: Oppimispelejä Matleena Laakso • 10d

Ilmaiset verkkopelit lapsille

Pelillinen

Ohjelmoinnin alkeita aloitetaan ei-digitaalisten harjoitusten ja erilaisten ohjelmoitavien laitteiden avulla. Oppilas oppii työstämään ohjatusti tarinallisuutta tai digitaalisia elementtejä sisältävän digitaalisen tuotoksen animointia tai yksinkertaista ohjelmointia käyttäen.

L1, L4, L5

x

x

MA, AI 

Ohjelmoinnissa on kyse omien ajattelun taitojen harjoittelemisesta erilaisten ongelmien vaiheittaisen ratkaisemisen avulla. Erilaisten laitteiden, kuten bee-bottien ja micro:bittien avulla ohjelmoinnin lopputuloksen saa nopeasti näkyville. Oppilasta tutustutetaan robotiikkaan ja kuvailemaan käyttötarkoituksia ja toimintaperiaatteita.

Ohjeita näiden hyödyntämiseen löytyy: Materiaalit – Innokas ScratchJr-kurssi

Kopioimisen, liittämisen ja kumoamisen tekemiseen  tutustutaan erilaisilla laitteilla. 

L5

 

x

 

Kopiointi,  liittäminen ja kumoaminen helpottavat laitteiden käyttöä huomattavasti. Näppäimistön avulla toiminnot onnistuvat yleensä yhdistelmällä: 

ctrl + c = kumoa

ctrl + v =liitä

ctrl + z = kumoa

Mobiililaitteilla tekstin kohdan pitkään painaminen yleensä avaa valikon, josta pystyy kopioimaan tai sijoittamaan (eli liittämään) tekstiä. Oppilaille kannattaa myös esitellä yleisimmät symbolit, jotka kuvaavat näitä toimintoja eri ohjelmissa. Toimintoihin tutustumiseksi riittää myös se, että opettaja esittelee esimerkkien avulla kyseisen toiminnon.

Digitreenit: Opettele ainakin nämä näppäinkomennot | Tietokone | Digitreenit | yle.fi

Chromebookin pikanäppäimet - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet

Oppilas tutustuu erilaisiin esitysohjelmiin ja niiden hyödyntämiseen. 

L3, L5

 

x

MA, AI, EN, YM

Esitysohjelmia pystyy hyödyntämään monipuolisesti tehtävistä portfolioihin ja pieneen kuvankäsittelyyn. Oppilaalle esitellään monipuolisesti eri käyttötarkoituksia ja hänet opastetaan luomaan ensimmäisiä esityksiä ohjelmien avulla sekä muokkaamaan dokumenttia yhdessä muiden kanssa. Oppilas oppii tuottamaan ja tulkitsemaan yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

Lisätietoa: Google Slides Training | Teacher Center

Oppilas osaa tuottaa mediaa ikätasoisesti ja kertoa siitä suullisesti. 

L1, L3,  L5

x

x

AI, KU

Oppilaan kanssa tutustutaan eri tapoihin tuottaa mediaa: kuvia, videoita, ääniä ja animaatioita. Oppilasta ohjataan mediakasvatuksen hengessä kertomaan käyttämästään mediasta ja tuomaan sen käytöstä kertominen osaksi jokapäiväistä arkea. Mediaa pystyy helposti tuottamaan laitteiden kameroiden avulla ja muokkaamaan esim. selainpohjaisella wevideo-editorilla. Animaatioita pystyy luomaan helposti eri esitystyökaluilla. 

Lisätietoa mediakasvatuksesta:Mediataitokoulu - tehtävät ja harjoitukset Lisätietoa työvälineistä: Kameraominaisuuksien käyttö Chromebookilla - Chrome-käyttöjärjestelmä Ohjeet. Tableteilla hyvin toimivia sovelluksia ovat stop motion ja imovie

Oppilas oppii arvioimaan omaa tvt-osaamistaan. 

L1, L5

x

x

 

Oppilaalle osoitetaan selkeästi osaamisen vaatimukset ja luodaan selkeät tavoitteet. Arvioinnin osana hyödynnetään digitaalisesti toteutettuja itsearviointeja ja lähtötasomittauksia.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

2 Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilas oppii TVT:n turvalliset käyttötavat, hän opettelee hyviä käytöstapoja laitteita käyttäessään ja tutustuu työergonomiaan, ikärajoihin ja tekijänoikeuksiin.

“Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille.” - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

1-luokka

2-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas tutustuu ja opettelee laitteiden turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja laitteita käyttäessään. 

L2, L5

x

x

 

Oppilaiden kanssa käydään läpi laitteiden kestävyyden ja käyttöturvallisuuden kannalta keskeisiä asioita.  Näitä asioita ovat:

 • toiminta apua tarvitessaan
 • turvalliset lataustavat
 • käyttö kosteassa tilassa/vesisateessa
 • kotelon suojavarusteiden käyttö

Oppilaiden kanssa luodaan yhteiset käyttösäännöt laitteille. 

 

Oppilas osaa kiinnittää huomiota työergonomiaan ja ymmärtää omien työskentelyaikojen pituuden yhteyden hyvinvointiin.

L1, L3, L5

x

x

YM

Oppilaiden kanssa harjoitellaan hyviä asentoja laitteiden käyttöön ja kiinnitetään heidän huomionsa työskentelyasentoon, valaistukseen ja näytön etäisyyteen silmistä. Oppilaiden kanssa harjoitellaan työn tauottamista ja taukojumppaa. Lisäksi puhutaan työergonomian haasteista tablettien kanssa. Oppilaiden kanssa puhutaan työskentelyaikojen yhteydestä omaan jaksamiseen sekä puhutaan yleisesti hyvistä ruutuaikakäytännöistä. Oppilas osaa säätää näytön kirkkautta, resoluutiota ja väriä sekä äänenvoimakkuutta.

Lisätietoja:

Väestöliitosta ja Turvallisesti digiliikenteessä

Oppilas tuntee erilaisten mediasisältöjen ikärajoja ja tutustuu niiden turvalliseen käyttöön.

L3, L5

 

x

AI

Oppilaiden kanssa käydään läpi mediasisältöjen ikärajat ja harjoitellaan, mistä ne löytyvät eri medioiden ja pelien/sovellusten yhteydessä. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalisen median ikärajoihin, kaupallisuuden tunnistamiseen ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Turvalliseen käyttöön liittyy ikärajojen lisäksi omasta yksityisyydestä huolehtiminen. Oppilas opettelee kertomaan kokemuksistaan digitaalisissa ympäristöissä. 

Lisätietoa löytyy:

Kavin materiaaleista

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksien perusteisiin.

L4, L5

 

x

AI

Oppilaita ohjataan havainnoimaan tekijänoikeuksien merkitystä ja omien töiden yhteydessä oppilaat päättävät, millaiset oikeudet työllä on. Samalla oppilaalle annetaan ymmärrys erilaisiin käsitteisiin, näitä käsitteitä ovat:

 • tekijä
 • teos
 • oikeus
 • tekijänoikeus

Tekijänoikeuksia voi harjoitella seuraavan materiaalin avulla: Kopiraittilan koulu Avoimia materiaaleja voi etsiä esim. CC searchistä.

3 Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilas tutustuu tiedon hankkimiseen, luotettavuuden arviointiin ja opettelee esittämään tietoa sekä omia ideoitaan eri työvälineillä.

“Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.” - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

1-luokka

2-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas oppii käyttämään keskeisiä hakupalveluita. 

L1, L5

x

x

AI, YM

Oppilasta opastetaan hyödyntämään erilaisia hakupalveluita ja hänelle tarjotaan mahdollisuus turvallisiin tiedonetsintäkokeiluihin luvallisen materiaalin parissa. Tekstihaun lisäksi oppilasta opastetaan kuva- ja äänihakuun erilaisten palveluiden avulla. Oppilas osaa muodostaa yksinkertaisia hakusanoja.

Lisätietoa tiedonhausta: 

Google search education Avoimia materiaaleja voi etsiä esim. CC searchistä.

Oppilas tutustuu erilaisiin työvälineisiin ja käyttää niitä pienimuotoisiin tiedonhankintatehtäviin sekä omien ideoiden toteuttamiseen teknologian avulla yksin ja yhdessä muiden kanssa.

L1, L5, L6

x

x

AI, YM

Eri oppisisältöjen aikana oppilasta ohjataan hyödyntämään digitaalisia palveluita tiedonhaussa ja kirjaamaan hankittua tietoa luovasti esimerkiksi pilvipalvelussa olevaan dokumenttiin tai esitykseen yhdessä, samalla koneella ryhmän kanssa tai yhteistyöstettäviä dokumentteja hyödyntäen. Oppilasta ohjataan myös havaintojen tekemiseen tutkimusvälineitä hyödyntäen.

 

Oppilas oppii tekemään yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä.

L1, L4, L5

x

x

MA

Oppilas harjoittelee yksinkertaisen ohjelmoinnin toteuttamista ikätasolle sopivilla tavoilla digitaalisten sovellusten ja ei-digitaalisten harjoitteiden avulla.

Ikätasolla sopiva sovellus on esimerkiksi Scratch jr. Lisätietoa ohjelmointiharjoittelusta ja Scratch jr:n käyttöön: 

Innokkaan materiaalit

Opentunti RY:n materiaalit

Oppilas hyödyntää tvt-välineitä musiikin tuottamisessa ja itseilmaisussa.

L2, L5

 

x

MU

Digitaalisten välineiden hyödyntäminen musiikin tuottamisessa ja itseilmaisussa voi tarkoittaa oman soiton nauhoittamista tai äänien lisäämistä digitaalisten välineiden avulla muun soiton osaksi. Tuottamista ja itseilmaisua voidaan tehdä oppilaiden laitteilla tai yhdessä opettajan laitteilla. 

 

Oppilas oppii tekemään ratkaisuja ja päätelmiä tvt:tä hyödyntäen.

L1, L5

 

x

MA

Oppilasta ohjataan hyödyntämään erilaisia apuohjelmia ratkaisujen löytämisen erilaisissa tehtävissä ja päätelmien tekemisen tukena. Oppilas oppii tekemään erilaisia teknologiaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Näitä apuohjelmia voivat olla erilaiset hakutoiminnot, kuvahaut, yksinkertaiset laskimet tai erilaiset karttapalvelut.

 

Oppilas opettelee faktan ja fiktion erottamista erilaisista digitaalisista aineistoista. 

L1, L4, L5, L7

 

x

MA, YM, KU

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia tunnistaa luotettavat lähteet epäluotettavasta sekä hänen kanssaan tutustutaan yksinkertaisiin keinoihin muokata kuvaa tai saada kuvan konteksti näyttämään omien tarkoitusperien mukaiselta. Tutustutaan wikipedian toimintaperiaatteisiin ja luotettavuuteen.

Lisätietoa: Ylen triplet -uutisluokka, kuvankäsittelyohjelmana voi käyttää esim. Sumo Paint

4 Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilas huomioi TVT:n roolin lähiympäristössä ja vuorovaikutuksen välineenä, hän opettelee hyviä käytöstapoja digitaalisissa ympäristöissä.

“Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.” - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

1-luokka

2-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaalit ja linkit

Oppilas kiinnittää huomiota tvt:n käyttöön lähiympäristössä ja sen merkitykseen arjessa.

L4, L5

x

x

YM

Oppilasta ohjataan huomaamaan, missä kaikkialla lähiarjessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä puhutaan niiden merkityksistä ja mahdollisten häiriötilanteiden merkityksestä. Arkipäiväinen tvt:n käytön sanoittaminen ohjaa oppilasta havainnoimaan asioita sekä näkemään teknologian hyödyt ja haitat. 

Lisämateriaalia: Luma-keskuksen materiaalipankki

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia hyvien käytöstapojen harjoitteluun digitaalisissa ympäristössä.

L3, L5 

x

x

 

Oppilaiden kanssa käydään läpi hyviä käytöstapoja digitaalisessa viestinnässä ja heille tarjotaan turvallisia mahdollisuuksia harjoitella näitä taitoja. Esimerkiksi yhteisdokumentteihin luotujen keskustelupalstojen avulla. 

Lisätietoa: Väestöliiton materiaalit

Oppilas kerryttää kokemuksia yhteisöllisten palvelujen käytöstä ja harjoittelee toimimista rakentavassa vuorovaikutuksessa. 

L2, L5, L6, L7

 

x

AI, kielet

Osa oppilaan työskentelystä ohjataan tapahtuvaksi yhteistyöstöön soveltuvien palvelujen kautta. Oppilaita ohjataan rakentavaan vuorovaikutukseen ja hyviin työskentelykäytäntöihin.  Oppilaat tutustuvat hyviin käytöstapoihin netiketin avulla.

OPH:n materiaalipankki Selkokielinen netiketti.

Oppilas tutustuu erilaisiin tapoihin olla etäyhteydessä.

L2, L5, L6, L7

 

x

AI, kielet

Oppilaat tutustuvat vähintään yhteen tapaan luoda etäyhteys ja etäyhteyttä voidaan hyödyntää myös vieraalla kielellä toimimisessa tai esimerkiksi etähaastattelujen tekemisessä. 

Google Chat, Classroom ja Gmail

5 Laite- ja toimintaympäristö

 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää (opetuksen ulkopuolisia) paikallisesti käytössä olevia järjestelmiä, joissa on oppilaan koulunkäynnin kannalta merkityksellistä tietoa.
 • Oppilas tutustuu erilaisten ohjelmoitavien laitteiden käyttämiseen, esimerkiksi beebot, legon laitteet
 • Oppilas käyttää ikätasolleen sopivia monipuolisia yhteisölliseen työskentelyyn ja tiedon tuottamiseen sekä esittämiseen liittyviä työvälineitä. 
 • Oppilaat opettelevat kunnan tunnusten käyttöä ja sen käytön pelisääntöjä.