Tukisivut toimivat jatkossa vain kaupungin sisäisesti. Kirjautuminen tapahtuu painamalla "Lappeenrannan opettajat: Lappeenranta Entra ID" -painiketta.

7.-9. vuosiluokka

”Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.” - OPS2016 

Valtakunnalliset hyvän osaamisen tvt- taitojen ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset löytyvät osoitteesta https://uudetlukutaidot.fi/osaamisen-kuvaukset/#ikaryhmat (aukeaa uuteen ikkunaan).

 

1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilas osaa käyttää monipuolisesti ja oma-aloitteisesti opiskelussa tarvittavia palveluita, hän osaa tuottaa monipuolista digitaalista sisältöä ja perustella tekemänsä valinnat.

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

7-luokka

8-luokka

9-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas harjoittelee monipuolisia tekstinkäsittelytaitoja.

L5, L6

x

x

x

AI, EN, RU, YH, FY/KE, OPO

Oppilasta tuetaan tekstinkäsittelytaitojen kehittämisen kanssa, samalla häntä ohjataan hyödyntämään monipuolisesti ohjelmien ominaisuuksia kuten sivunumerointia, sisällysluetteloita ja tyylejä. Oppilasta ohjataan luomaan käyttötarkoitukseen sopivia muotoilutapoja. Tekstin työstäminen pilvipalvelussa onnistuu oppilaalta monipuolisesti ja häntä aktiivisesti ohjataan hyödyntämään eri työvälineitä (versionhallintaa, kommentointia, ehdotukset) ja tallentamaan tiedosto haluttuun muotoon.  Oppilas oppii käyttämään monipuolisesti näppäimistöä ja pikanäppäinkomentoja.

Ohjeita tekstin muotoiluun

Yle oppimisen ohjeet 

Google docsin ohjeet

Oppilas harjoittelee monipuolista esitysohjelmien käyttöä.

L5, L6, L7

x

x

x

AI, HI

Oppilaita ohjataan erilaisten tiivistysten ja havainnollistusten tekemisestä esitysten yhteydessä yksin ja yhdessä muiden kanssa. Heitä ohjataan esittämiseen, esitysten kommentointiin, jakamiseen ja julkaisemiseen verkossa. Heille opetetaan monipuolisesti esitysten muokkaamista, erilaisia diatyylejä, alkuperäisen dian muokkaamista, kuvien sijoittelua ja muokkaamista, erilaisten medioiden upottamista sekä esityksen tallentamista eri muotoon. Heitä ohjataan erilaisten esitysmuistiinpanojen tekemiseen, puhujan työkalujen hyödyntämiseen, esittämiseen etäyhteyden ja toisen näytön avulla.   

Google slidesin perusteet

Oppilas tutustuu funktioiden hyödyntämiseen taulukkolaskennassa sekä taulukoiden tekemiseen ja niiden esittämiseen graafisesti.

L4, L5

 

x

x

MA, YH, BG,GE  ja TE

Oppilas harjoittelee taulukkolaskennan perustoimintoja: arvojen syöttämistä, muokkaamista, soluviittauksia sekä yksinkertaisten funktioiden hyödyntämistä (esim. keskiarvo, keskihajonta, mediaani). Lisäksi harjoitellaan erilaisten kuvaajien tekemistä aineiston pohjalta. Oppilas opettelee syöttämään tietoa manuaalisesti taulukoihin sekä lomakkeiden avulla, jotka tallentavat automaattisesti tietoa taulukoihin. Oppilas oppii jäsentelemään suuria tietoaineistoja taulukoihin ja oppii selostamaan niitä.

Google sheetsin peruskäyttö 

Google formsin peruskäyttö 

Oppilas saa käsityksen teknologiaan liittyvistä käsitteistä, mittayksiköistä,  monipuolisista käyttömahdollisuuksista ja toimintalogiikasta.

L5, L6

x

x

x

KAIKKI

Osana koulutyöskentelyä käsitellään yleisellä tasolla käsitteitä,  eri palveluiden toimintalogiikkaa ja esitellään erilaisia mahdollisuuksia työvälineiksi. Oppilaita ohjataan kohti monipuolista tvt-välineiden hyödyntämistä. Oppilaalle opetetaan sähköisen asioinnin käyttämistä (esim. kirjastopalvelut).  Oppilas oppii käyttämään teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.

Esimerkki eri palvelujen koonnista.

Oppilas osaa organisoida erilaisia tiedostoja ja jakaa niitä.

L1, L5, L6

x

x

x

AI, YH, FY/KE, BG, GE

Oppilasta ohjataan luomaan järkevät rakenteet tiedostojen tallentamiseen. Näihin rakenteisiin sisältyvät kansioiden ja alikansioiden luominen sekä informatiivinen nimeäminen. Oppilaita ohjataan säännöllisesti hyödyntämään erilaisia tiedoston jakamisen tapoja. Oppilas oppii tunnistamaan tiedostotyyppejä ja valitsemaan oikeanlaisen tiedostotyypin samankaltaisista. Oppilas oppii hallinnoimaan tiedostojen käyttöoikeuksia.

Ohjeita driven käyttöön

Oppilaalla on monipuolisesti keinoja arvioida omaa osaamistaan myös kriittisesti ja hän osaa hyödyntää erilaisia välineitä oman osaamisen kehittämisessä.

L1, L5

x

x

x

KAIKKI

Oppilaita ohjataan arvioimaan ja kehittämään omia tvt-taitojaan tulevien opintojen sekä työelämän tarpeisiin. Häntä ohjataan hyödyntämään erilaisia arvioinnin työkaluja.

Digcomp-taidot Digital competence wheel TVT-taitojen arviointi, Työkaluja taitojen kehittämiseen

Oppilas tutustuu 3D-mallintamiseen ja 3D-tulostamiseen.

L3, L5

x

x

x

Käsityö, KU

Oppilasta tutustutaan 3d-tulostamiseen ja sen eri käyttötarkoituksiin. Oppilaat oppivat 3d-mallintamisen periaatteita.

Helppokäyttöinen 3d-mallinnusohjelma Tinkercad

3D-tulostuksen esittelyä

2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilas osaa toimia vastuullisesti, kriittisesti ja turvallisesti yhteisöllisissä palveluissa, hän osaa hyvän työergonomian, ikärajojen ja tekijänoikeuksien periaatteet.

“Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. “ - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

7-luokka

8-luokka

9-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas ymmärtää tietoturvan merkityksen yksilöllisyyden suojalle ja osaa suojata digitaalisia laitteita haitallisilta asioilta (esim. viruksilta). Hän tuntee tietoturvan periaatteet ja osaa aktiivisesti suojautua tietoturvariskeiltä ja tiedon häviämiseltä.

L2, L4, L5

x

x

x

KAIKKI

Oppilasta ohjataan huomioimaan tietoturva kaikessa työskentelyssä ja häntä ohjataan aktiivisesti kehittämään omaa tietosuojaansa. Oppilas oppii toimimaan, jos tietoturvaa loukataan. Tärkeitä huomioitavia asioita ovat omien henkilötietojen jakaminen, EU:n tietosuoja-asetukset, laitteista ja yhteyksistä huolehtiminen sekä tiedon turvalliseen tallentamiseen liittyvät käytänteet (esim. varmuuskopiointi/pilvipalvelut).  Oppilas tietää, mitä tarkoitetaan selaimen välimuistilla, evästeillä, yksityisen selauksen tilalla ja sivuhistorialla.

Be Internet awesome Turvallisesti netissä -materiaalit Digiturvallinen elämä -peli

Oppilas osaa toimia vastuullisesti sekä tuntee vastuuttoman toiminnan seuraukset.

L2, L5

x

x

x

KAIKKI

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia ymmärtää, millaista on vastuullinen käytös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Häntä ohjataan tasa-arvoiseen ja syrjimättömään käytökseen sekä hänelle annetaan työvälineitä syrjinnän ja häiriköinnin estämiseen ja välttämiseen.Hänen kanssaan tutustutaan verkossa toimimista ohjaaviin lakeihin.

Nuortennetti: laki ja netti

Väestöliiton nuorten netiketti

Oppilas osaa arvioida kriittisesti median roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

L4, L5, L7

x

x

x

Kaikki

Oppilasta ohjataan huomioimaan erilaisten lähteiden luotettavuus sekä tiedostamaan medioiden erilaiset roolit. Oppilaita ohjataan tiedostamaan profilointia ja digitaalisten ympäristöjen keräämää tietoa. Oppilas oppii ymmärtämään teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa ympäristössä.

Apuna voi käyttää Ylen ohjeita tai Ylen trollitehdas -peliä 

Oppilas ymmärtää tvt:n merkityksen käyttäytymiselle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Oppilas osaa käyttää tvt:tä hyvinvointia edistävästi ja kestävän kehityksen mukaisesti.

L2, L5, L7

x

x

x

TE, LI, BG, KO

Oppilaat ymmärtävät, miten tvt-laitteiden käyttö ja työskentelyergonomian huomiointi vaikuttavat heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Oppilaita ohjataan aktiivisesti havainnoimaan omia käyttötapojaan sekä kirjaamaan havaintojaan ylös. Heidän kanssaan tutustutaan myös erilaisiin palveluihin, joita voi käyttää oman hyvinvoinnin tukena (esimerkiksi puhelimien ruutuaika- ja terveyssovellukset.) 

Nuorten liikuntaindikaattorit

3. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilas osaa hankkia tietoa myös vierailla kielillä, arvioida sen luotettavuutta ja esittää tietoa sekä omia tuotoksiaan monipuolisesti eri työvälineillä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

“Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa.” - OPS2016

 

Tavoite

Laaja-alainen taito

7-luokka

8-luokka

9-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas osaa kuvata, editoida ja julkaista animaation tai videon, joka välittää halutun viestin.

L3, L5, L7

x

x

x

AI, HI, LI, KU

Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia hyödyntää animaatioita ja videoita erilaisten tehtävien yhteydessä. Videoita käytetään editoimattomina sekä editoituina. Editointia voi tehdä esim. wevideon avulla. Huomiota kiinnitetään videon teknisiin ominaisuuksiin (kuvakoko, laatu, tiedostomuoto) ja videon välittämään viestiin. Oppilaita ohjataan jakamaan ja julkaisemaan videoita eri tavoin. 

Harrastakotona -ohjeet videointiin ja valokuvaukseen. 

Oppilas harjoittelee erilaisia kuvanmuokkauksen tapoja. Oppilas osaa hyödyntää tvt:tä monipuolisesti kuvallisen ilmaisun välineenä.

L3, L4, L5

x

x

x

KU

Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia kuvia ja niiden muokkausta monipuolisesti osana oppimista. 

Kuvankäsittelyä voidaan tehdä Gimp onlinella Digitreenien muokkausvinkit

Oppilas osaa koota itselleen portfolion/oppimispäiväkirjan.

L1, L5

x

   

KU, Käsityö

Oppilas osaa käyttää monipuolisesti eri medioita (tekstiä, linkkejä, ääniä, kuvia ja videoita) ja koota niistä itselleen portfolion. Portfolioita ja päiväkirjoja hyödynnetään osana opetusta sekä niiden avulla luodaan mahdollisuuksia itsearviointiin sekä oman kehityksen seurantaan.

 

Oppilas osaa valita sopivan työtavan- ja välineen oppimistehtävään sekä perustella valintaansa.

L1, L5, L6

x

x

x

Kaikki

Oppilaan oppimisen itsesäätelyä tuetaan tarjoamalla hänelle säännöllisesti mahdollisuuksia työvälineen valintaan ja valinnan onnistumisen reflektointiin. Valintamahdollisuuksia visualisoidaan erilaisten kuvausten avulla oppilaille. Oppilas osaa itse myös aktiivisesti valita sopivan työvälineen annettuun tehtävään.  Oppilasta ohjataan hyödyntämään teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä ja rakentamaan koeasetelmia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.

Esimerkki eri palvelujen koonnista.

Oppilas syventää tiedonhakutaitojaan ja opettelee tunnistamaan luotettavia lähteitä. Oppilas tutustuu tietokantojen hyödyntämiseen sekä kirjastopalvelujen käyttämiseen myös vieraalla kielellä ja tieteellisiä termejä hyödyntäen.

L1, L4, L5, L7

 

x

x

AI, TT, KIELET, UE/ET, BG, GE, FY/KE

Hän opettelee käyttämään erilaisia tieteellisiä hakupalveluja esim. scholar ja tutustuu syvemmin kunnan ja yliopiston kirjastopalveluihin sekä niiden hyödyntämiseen. Vierasta kieltä hyödynnetään hakujen tekemisessä ja tulkitsemisessa. Oppilas tutustuu hakukoneiden ja tietokantojen tapaan toimia ja tuottaa tietoa. Oppilas oppii tekemään käänteisen kuvahaun.

Search education 

Kirjastojen tiedonhakuohjeet

Scholar

Oppilas opettelee tekemään lähdeviittauksia sekä jakamaan materiaalia tekijänoikeuksia kunnioittaen.

L2, L4, L5, L6, L7

   

x

AI, REAALIAINEET

Oppilasta tutustuu erilaisiin tekijänoikeuksia ohjaaviin periaatteisiin sekä Creative commons -lisensseihin. Oppilas tuntee lain rikkomisen seuraukset. Hän opettelee lukemaan erilaisia lähdeviittauksia sekä mainitsemaan lähteen omissa töissään. 

Tekijänoikeusharjoituksia Kopiraittilan koulusta, Creative commons -lisenssit

Oppilas harjoittelee ohjelmoimaan ohjelmia ohjelmointiympäristössä ja opettelee tulkitsemaan perusasioita yhdestä tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä. Oppilas oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan pelin, simulaation tai sovelluksen joka ratkaisee jonkin ongelman.

L1, L4, L5

x

x

x

MA

Oppilas kehittää algoritmisen ajattelun ja ohjelmoinnin taitoja harjoittelemalla ohjelmointia. Erilaisia simulaattoreita voi käyttää harjoitellessa graafisesta kielestä sanalliseen kieleen siirtymistä. Lisäksi erilaisia sovelluksia, joiden avulla koodi muutetaan välittömästi graafiseen muotoon, kannattaa käyttää ohjelmoinnin opettelun tukena. Ohjelmointia käytetään ennen kaikkea oppilaiden luovuuden välineenä ja sen avulla ratkaistaan erilaisia käytännön ongelmia. Ohjelmoitu ratkaisu voi hyödyntää kehitysalustaa sekä erilaisia antureita ja automatisaatiota.

Micro:bitin simulaattori ja legon simulaattori sisältävät koodin muunto-ominaisuuden.

 sumocode 

replin turtle

Oppilas tutustuu omaan ja muiden tapaan toimia ja tuottaa tietoa, tähän sisältyvät myös erilaiset hakupalvelut ja tietokannat.

L1, L2, L5, L7

x

x

x

Kaikki

Erilaisten yhteistyödokumenttien avulla annetaan oppilaille mahdollisuuksia tarkkailla muiden tapaa toimia. Apuna voidaan käyttää pilvipalvelujen versiohistoriaa (löytyy yläreunasta klikkaamalla “Viimeisin muutos tehtiin…” -kohtaa) tai erilaisia laajennuksia. Lisäksi oppilaiden kanssa tutustutaan erilaisiin avoimiin tietopalveluihin, kuten wikipediaan ja pohditaan niiden luotettavuutta sekä sen arviointia.

draftback

Oppilas osaa soveltaa tvt:tä matematiikan opiskelussa ja ongelmien ratkaisemisessa sekä osaa soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen.

L1, L4, L5

 

x

x

MA

Oppilas tutustutetaan erilaisten apuvälineiden käyttöön matematiikan ongelmanratkaisuissa. 

Välineitä ovat esimerkiks erilaiset laskinsovellukset, geogebra, taulukkolaskentaohjelmat ja ohjelmointiympäristöt.

Oppilas osaa arkielämän geomediataitoja.(esim. kartta- ja sijaintitietoon pohjautuvien palveluiden hyödyntämistä).

L2, L5

x

x

 

GE

Geomediataitoja kehitetään hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia kartta-aineistoja opetuksessa ja ottamalla näitä itse luotuja kartta-aineistoja sekä osia näistä (esim. kuvakaappausten avulla) osaksi erilaisia tehtäviä. 

Lappeenrannan karttapalvelu

Google earth

Google earthissa on mahdollisuus myös luoda omia projekteja.

Oppilaat tutustuvat oppimista havainnollistavien simulaatioiden käyttöön.

L1, L5

 

x

x

FY/KE

Osana opetusta oppilaat tutustuvat simulaatioihin ja niiden luomiseen. Oppilaat harjoittelavat havaintojen ja päätelmien tekemistä simulaatioiden pohjalta.

Valmiita simulaatioita löytyy esim. MAOLin sivuilta ja Luman sivuilta. OPH:n sivuilta löytyy materiaalia kemian opetuksen tueksi.

Oppilas osaa tallentaa musiikkia ja käyttää tvt:tä luovan ilmaisun välineenä.

L3, L5

x

x

x

MU

Musiikin opetuksen osana oppilas osaa monipuolisesti eri tapoja luoda ja analysoida musiikkia digitaalisten välineiden avulla. 

Luovia musisointitapoja, sumotunes 

Oppilas ymmärtää tvt:n hyödyntämisen kotitalouden toiminnassa.

L3, L5

x

   

KO

Oppilasta ohjataan hyödyntämään monipuolisesti tietotekniikkaa materiaalien etsinnässä ja tuotosten dokumentoinnissa. 

OPH:n materiaalipankki

Oppilas osaa hyödyntää tvt-taitojaan koulutus- ja työelämätaitojen hankinnassa.

L5, L6

x

x

x

OPO

Oppilas tutustutetaan erilaisiin digitaalisiin palveluihin, jotka ovat oleellisia koulutuksen kannalta. 

Näitä ovat esim. opintopolku ja ammattinetti.

OPH:n materiaalipankki

4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilas osaa käyttää digitaalisia välineitä tehokkaasti  vuorovaikutuksen ja oppimisen välineenä, hän osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä vaikuttamisen välineenä ja ymmärtää TVT:m mahdollisuudet ja rajoitteet vuorovaikutuksen välineenä.

“Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.” - OPS2016

Tavoite

Laaja-alainen taito

7-luokka

8-luokka

9-luokka

Oppiaine

Sisältö

Materiaali ja linkit

Oppilas oppii hyödyntämään yhteisöllisiä palveluita ja sosiaalista mediaa tehokkaasti oppimisessa ja kerätyn tiedon käsittelyssä myös kansainvälisesti.

L3, L5, L7

x

x

x

AI, KIELET, YH, TT

Oppilasta osaa hyödyntää ikärajojen mukaisia verkostoja oppimisen tukena myös oman koulun ulkopuolella. Näitä verkostoja voivat olla avoimet palvelut tai esim. harrastustoiminnan kautta syntyneet. Näiden verkostojen kautta syntynyttä osaamista tuodaan näkyväksi erilaisten digitaalisten välineiden avulla. Oppilas oppii ymmärtämään sosiaalisen median toimintaperiaatteita ja merkitystä yksilölle ja yhteiskunnallisesti.

 

Oppilas osaa työskentelemisen verkossa ja hän tietää erilaisia verkkovälitteisiä työskentelytapoja.

L5, L6, L7

x

x

x

KAIKKI

Oppilas osaa sujuvasti hyödyntää verkossa työskentelemisen mahdollisuuksia osana omaa oppimistaan. Hän hyödyntää verkkoa tiedon lähteenä, yhteisöllisenä alustana ja työskentelyn välineenä. Hän osaa käyttää jaettuja kansioita ja yhteiseen työstöön sopivia työvälineitä. Oppilas osaa toimia aktiivisella ja rakentavalla tavalla yhteisöllisyyttä rakentaen. Oppilas osaa käyttää sähköpostia ja muita viestinnän välineitä tilanteen edellyttämällä tavalla.

 

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä vaikuttamiskeinona.

L5, L7

 

x

x

YH

Oppilaan osallistumista eri vaikuttamiskanavien toimintaan tuetaan aktiivisesti, näitä kanavia ovat esimerkiksi mahdolliset koulun omat kanavat, kunnan vaikuttamiskanavat sekä valtakunnalliset vaikuttamiskanavat. Oppilaat ohjataan huomaamaan erilainen vaikuttaminen eri sosiaalisten median kanavien kautta ja etsimään tietoa myös muista lähteistä. Oppilas tuntee erilaisia tarkoitukseen sopivia vaikuttamiskanavia ja koulun kehittämisen kanavia ja hän osaa osallistua aktiivisesti keskusteluun eri ympäristöissä.

Ohjeita kaupallisen vaikuttamisen tunnistamiseen.

Oppilas osaa verkossa julkaisemisen tavat ja tiedostaa, mitä saa ja kannattaa julkaista.

L2, L5, L7

x

x

x

AI

Oppilas tuntee erilaisia verkossa julkaisemisen tapoja. Oppilas tietää julkaisemista ohjaavat määräykset ja osaa huolehtia omasta turvallisuudestaan verkossa toimiessaan. Lisäksi tutustutaan tapoihin jakaa yksityisesti (vain tiettyjen vastaanottajien nähtäväksi) sisältöä verkon välityksellä 

Kyberturvallisuuskeskuksen materiaali

Oppilas ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalissa ympäristössä.

L5, L7

 

x

x

YH

Oppilaan kanssa käydään läpi, miten teknologia vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen, yhteiskuntaan, käytettävissä olevaan tietoon ja mediaan  sekä muokkaa niitä. Oppilaat ohjataan havainnoimaan teknologian vaikutuksia omaan elämään ja asiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. 

OPH:n materiaalit

Oppilas osaa hyödyntää yhteisöllisiä  palveluita sekä etäyhteyksiä ja osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä. 

L2, L5, L6, L7

x

x

x

AI, kielet

Oppilas osaa käyttää sujuvasti erilaisia etäyhteystyövälineitä. Etäyhteyttä voidaan hyödyntää yhteistyöhön tai harjoitella yhteyden ottamista oman koulun sisällä. Etäyhteyksiä hyödynnetään myös kielten opiskelussa. Oppilas osaa aktiivisesti ratkaista erilaisia konfliktilanteita.

Google chat

Ohjeita meet-etäyhteystyövälineen käyttöön.

5 Laite- ja toimintaympäristö 

  • Oppilaat osaavat kunnan tunnusten käytön erilaisissa tilanteissa ja sen käytön pelisäännöt.
  • Oppilas osaa käyttää mahdollisesti käytössä olevaa salasanaohjelmistoa.
  • Oppilas käyttää kouluissa työskentelyyn pääsääntöisesti erilaisia mobiilaitteita ja chromebookkeja.
  • Oppilaat tutustuvat windows-käyttöjärjestelmän perusohjelmien ominaisuuksiin esimerkkien avulla. 
  • Oppilas hallitsee erilaisten ohjelmointilaitteiden käyttämisen.
  • Oppilas käyttää monipuolisia yhteisölliseen työskentelyyn ja tiedon tuottamiseen, sekä esittämiseen liittyviä työvälineitä.