Aurinkoista kesää kaikille!

2. Tiedonhallinta  ja digiturva sujuvan arjen mahdollistajina

Haasteet tällä hetkellä

 • Tiedonhallinnan käytännöt ja toimintatavat eivät ole yhteneväiset eri toimipaikkojen välillä.
 • Tiedolla johtamiseen ei ole tarvittavia edellytyksiä: keskitettyä tietovarastoa ei ole ja tiedon analysointi- ja visualisointityökaluja ei hyödynnetä. 
 • Data on hajallaan eri lähteissä.
 • Tietosuoja-asioiden muuttuva lainsäädäntö ja -tulkinta.
 • Opetustyössä tarvittavan tietosuojaohjeistuksen pirstaleisuus tai puuttuminen.
 • Jatkuva muutos digitaalisessa toimintaympäristössä ja siihen kohdistuvissa uhkissa.

Tavoitteet ja toiminta

Tavoite: Tiedolla johtaminen ja digitaalinen turvallisuus ovat luontainen osa opetustyötä. Koskeeko vakaa?

 • Mahdollistetaan tiedolla johtaminen. 
  1. Otetaan käyttöön keskitetty tiedonkeruu- ja tietovarastointiratkaisu tiedon analysoinnin ja raportoinnin tueksi.  (Tietohallinto)
  2. Selvitetään kasvatus- ja opetustoimen analytiikkatarpeet tunnistettujen mittareiden pohjalta sekä analytiikan tarjoamat mahdollisuudet koulun/lukion johdon ja opetuksen tukemiseen. (Eduks)
  3. Kehitetään datan analytiikkaa. (Eduks)
   1. Kootaan eri käyttäjäryhmille (toimialan johto, rehtorit, opettajat) tarkoituksenmukaisia tiedon visualisointeja. (Eduks)
  4. Perehdytetään käyttäjät tiedolla johtamisessa käytettävien järjestelmien toimintaan ja niiden hyödyntämiseen. (Eduks)
 1. Kehitetään henkilöstön oppilaiden sekä opiskelijoiden  tiedonhallinnan  ja digiturvan osaamista. 
  1. Tiedonhallintaan liittyvien määräävien asiakirjojen, sivustojen ja tietolähteiden (esim. Wintra, Tiedonhallinnan käsikirja, TVT-tukisivusto, sähköpostit) yhdistäminen yhdeksi selkeäksi portaaliksi. (Eduks)
  2. Vähintään vuosittaiset koulutukset/tietoiskut tietosuoja-asioista ja niiden uudistuksista yksiköille. (Tietosuojavastaava & Eduks)
  3. Opetushenkilöstö sitoutuu noudattamaan digiturvapolitiikkaa ja sen ohjeita ja määräyksiä. (Yksiköt)
  4. Tiedonhallinnan käsikirjan juurruttaminen osaksi yksiköiden arkea vuosittaisten koulutusten kautta. (Tietosuojavastaava & Eduks)

Mittarit

 • Palvelumuotoilukeskustelut.
 • Tiedonhallinnan koulutuksiin osallistuneen henkilöstön määrä.
 • Tiedonhallinnan koulutusten palautteet.
 • Sähköisten palveluiden aktiivisten käyttäjien määrä.
 • Tiedolla johtamiseen käytettävien järjestelmien käyttöaste.
 • Digitaalisen osaamisen ja ympäristön kartoitus.

Kaupungin strategia 2037      

Huolehdimme yhdenvertaisuudesta ja heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden hyvinvoinnista.

 • Analytiikan avulla pystytään tunnistamaan tuen tarpeet ja kohdistamaan tuki sitä tarvitseville.

Vahvistamme henkilöstön osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä, huomioimme erityisesti kansainvälistymisen ja digitalisaation.

 • Tietosuojavaatimusten kasvu ja jatkuva muutos ravistelee opetuskentän toimintamalleja ja muokkaa digitaalista toimintaympäristöä. Henkilöstölle tarjotaan tarvittavat tiedot ja resurssit sekä koulutus muuttuvassa toimintaympäristössä toimimiseen.