Aurinkoista kesää kaikille!

Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 1050/2018

Laatimispäivä: 9.8.2023

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Lasten ja nuorten lautakunta
Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta

 

Tietovarannon yhteyshenkilö

Heikki Laivamaa
heikki.laivamaa@edu.lappeenranta.fi
+358 40 050 5642

 

Tietosuojavastaava

Ilona Sidoroff
tietosuoja@lappeenranta.fi
+358 40 768 1336

 

Tietosuojaseloste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Eduksin  toiminnan mahdollistaminen, koulutusten ja tukipalveluiden järjestäminen Lappeenrannan kaupungin ja  hankekumppanikuntien työntekijöille. Rekisterin avulla hallinnoidaan muun muassa koulutukseen ja kehittämistoiminnan osallistujamääriä ja pystytään todentamaan hankkeen tuloksellisuutta.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä  löytyvät seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite.

 

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja (Yleinen tietosuoja-asetus 9 artikla)?

Ei.

 

Käsittelyn peruste

Sopimus.

 

Tietovarannon tietolähteet

Tiedot saadaan koulutukseen osallistujilta tai palautteen antajilta. 

 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai sopimukseen perustavaa? Seuraukset siitä, jos tietoja ei toimiteta?

Sopimukseen perustuvaa.  Jos tietoja ei toimiteta, koulutukseen ei voi osallistua tai palautteeseen ei voi vastata.

 

Tietovarannon ylläpitojärjestelmät

Pääasiallinen järjestelmä on Eduks.fi - ilmoittautumis- ja palautteenantojärjestelmä, joka toimii eduks.fi-osoitteessa.

 

Onko tietovarannon tiedot sähköisessä vai manuaalisessa muodossa?

Sähköisessä muodossa. Käsittelijöinä toimii Heikki Laivamaa ja Miika Miinin.

 

Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Ei.

 

Tietojen suojaamisen periaatteet

Kaikilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

 

Tietovarannossa olevien tietojen luovutus

Ei.

 

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Ei.  

 

Tietojen luovutus ETA-alueen ulkopuolelle

Ei.

 

Tietovarannon tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Eduksin tietovarannon tietojen säilytysajat ovat pääasiassa toimintakausi + 3 kuukautta, jonka aikana tehdään loppuraportti toiminnasta.


Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

Rekisterin pitäjän tulee kertoa tietojen käsittelystä selkeästi ja läpinäkyvästi.

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröitynä voit tarkastaa mitä tietoja sinusta käsitellään. Suosittelemme käyttämään sähköistä lomaketta, joka vaatii vahvan tunnistautumisen. 

 

Oikeus oikaista tietonsa

Jos huomaat, että tietosi ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit vaatia tietojesi oikaisua. Oikaisua varten ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön. Voit myös käyttää sähköistä lomaketta.

 

Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.