Aurinkoista kesää kaikille!

Sosiaalisen median käyttö yleissivistävässä opetuksessa

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen somestrategia 2021

Lasten ja nuorten palveluyksiköt tuottavat laadukkaita palveluita ja toimintaa, jotka kiinnostavat muitakin kuin palvelujen piirissä olevia kuntalaisia. Toimintaa on hyvä avata ja esitellä laajemmin kuin vain varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa olevien lasten ja nuorten huoltajille.  Näin voidaan tuoda esille ammattitaitoisen henkilöstön osaamista sekä luoda myönteistä mielikuvaa kaupungista viihtyisänä ja laadukkaana asuinpaikkana. 

Toimialalla on linjattu, että kaupungin verkkosivuilla on yksiköiden viralliset ja viranomaistiedot. Palveluja ja asiointikanavia koskevat tiedot siirretään kotisivuille pääasiallisesti PTV:stä eli palvelutietovarannosta.  Verkkosivuilla on myös yleistä tiedotusmateriaalia. 

Wilman kautta välitetään varhaiskasvatuksen ja opetuksen piirissä oleville asiakkaille kaikki välttämätön ja tärkeä lapsen varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyvä tieto. Wilma on siis ensisijainen viestintäkanava yksiköiden ja huoltajien välillä sekä myös henkilöstön ja lasten/nuorten välillä.  

Lisäksi käytössä voi olla pikaviestintävälineitä, jos siihen on tarvetta. Näiden sovellusten käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden tarjoaman tietosuojan tasoon.

Yksiköitä kannustetaan kertomaan toiminnastaan ja viestimään sosiaalisen median välineitä käyttäen. Kaupungin digitaalisen viestinnän oppaassa https://lappeenranta.sharepoint.com/sites/Wintra/SitePages/Digitaalisen-viestinn%C3%A4n-opas-henkil%C3%B6st%C3%B6lle.aspx (aukeaa uuteen ikkunaan) on ohjeet myös someviestintään.  Lasten ja nuorten palveluyksiköitä varten oheistusta on täydennetty tällä somestrategialla. Lisätietoa ja apua saa tarvittaessa viestintä- ja markkinointitiimistä. Yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Kaupungin viestintä on perusvireeltään positiivista. Viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti ja monipuolisesti tosiasioihin perustuen.

 1. 1
  Ydinsanoma

  Yksikön toiminta on kiinnostavaa ja monipuolista.  Oppiminen vaatii ponnisteluja, mutta on kivaa ja palkitsevaa. Henkilöstö on osaavaa ja innostunutta työstään.

 2. 2
  Kenelle

  Palvelujen piirissä oleville lapsille, nuorille ja perheille sekä muille alueen asukkaille. Samoin alueelle muuttoa harkitseville, omassa toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten läheisille ja muillekin varhaiskasvatuksen ja opetuksen arjesta kiinnostuneille. Myös toisille varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimijoille.

 3. 3
  Mitkä ovat kanavat

  Varhaiskasvatuksessa on yksikkökohtaiset Instagram-tilit ja vastuualuekohtainen Facebook. 
  Perusopetuksessa yksikkökohtaiset Facebook ja/tai Instagram.   
  Lukiokoulutuksessa Facebook ja/tai Instagram.

  Erilaisten hankkeiden ja projektien viestintää voi kohdentaa aihetunnisteella (hastag #). Someviestinnässä toivotaan käytettävän myös aihetunnistetta #LPRoppii

 4. 4
  Mitä, millaista sisältöä

  Tavoitteena on kuvata varhaiskasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden mukaista toimintaa; arjen monipuolista kuvausta, joka saa olla rentoa ja hauskaa.

  Facebook: esim. sanallista kuvausta arjesta ja tapahtumista, kehityshankkeista, onnistumisista, kuvia, teemoittain ja vaihtelevaa sisältöä, koulun uutisia. Mahdollista jakaa myös muiden sovittujen yhteistyökumppaneiden yhteistyötarkoituksessa tuottamaa materiaalia esim. vanhempainyhdistyksen materiaalia. 

  Erilaisten hankkeiden ja projektien viestintää voi kohdentaa aihetunnisteella (hashtag #). Someviestinnässä toivotaan käytettävän myös aihetunnistetta #LPRoppii

  Millaista kuvamateriaalia

  Instagram: kuvia arjesta, henkilökunnan ja lasten/nuorten ottamia.

  Varhaiskasvatuksessa julkaistaan vain kuvia, joissa lapsi ei ole ulkopuolisen tunnistettavissa.

  Opetustoimessa koulun verkkosivuilla tai sosiaalisessa kanavassa voidaan julkaista kuva alle 15-vuotiaasta oppilaasta vain, jos siihen on oppilaan sekä myös huoltajan lupa. Oppilaan oma lupa riittää, jos hän on 15-vuotta täyttänyt. Vaikka tietosuojalaissa määritellään lapsen olevan alle 13-vuotias, noudatetaan meillä Opetushallituksen suositusta 15-vuoden ikärajasta. Lisää informaatiota suostumuksesta ja sen merkityksestä on tietosuojavaltuutetun sivuilla. https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-suostumus

  Jos lupaa kuvien julkaisuun pyydetään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, tulee informoida siitä, mihin kuvaa käytetään ja missä se julkaistaan.  

  Suostumuksen antaja voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, jolloin yksikön tulee poistaa somejulkaisu.

  Valokuvan ottajalla on tekijänoikeus kuvaan.  Kuva voidaan julkaista ottajan luvalla siinä kanavassa, jota varten kuva on otettu.  Muuhun julkaisemiseen tulee saada erikseen lupa kuvan ottajalta.

  Lapsen/nuoren tuotoksesta tai työskentelystä kuvan ottaminen ja julkaiseminen edellyttää lapsen/nuoren antamaa lupaa.

 5. 5
  Milloin

  Somekanaville yksikin postaus viikossa on riittävä tahti. Kukin yksikkö laatii vuosisuunnitelman osana viestintäsuunnitelman, joka täydentyy toimintavuoden aikana. Pohja on tallennettu Wilmaan vuosisuunnitelmalomakkeisiin.

 6. 6
  Kuka, vastuu tekemisistä

  Määritellään vuosisuunnitelmassa yksikön viestinnän koordinoinnin vastuuhenkilö ja yhtenäiskouluissa vähintään kaksi. Vuosisuunnitelma sisältää myös viestintäsuunnitelman. Vastuuhenkilöille varataan aikaa viestintään ja sen ohjaukseen, mikä otetaan huomioon yksikön tehtävien ja resurssien jaossa.  Sosiaalisen median tilien käyttöoikeudet tulee olla vähintään kahdella henkilöllä. Vastuuhenkilöt ja tilien käyttöoikeuksien haltijat ilmoitetaan kaupungin viestintä- ja markkinointitiimille.  Tilien käyttöoikeuksien haltija voi olla myös yksikön ulkopuolinen henkilö, kunhan hän on kaupungin palveluksessa ja vastuusta on sovittu.

  Yksikön tulee pitää huolta siitä, että vastuuhenkilöt ovat saaneet riittävän perehdyttämisen, teknisen osaamisen, mukaan lukien saavutettavuus, sekä perehdytyksen viestinnällisen sisällön tuottamiseen.  Perehdyttämistä tukee kaupungin viestintä- ja markkinointitiimi.

  Yksikön sometilin käyttöoikeuksia voidaan antaa yksikössä työskentelevälle henkilölle myös määräaikaisesti esim. hanketta varten.

 7. 7
  Osallisuus

  Lapset ja nuoret osallistuvat sisältöjen tuottamiseen osana mediakasvatusta. Vanhempainyhdistykset voi myös osallistaa mukaan. Muiden yksiköiden julkaisuja voi kommentoida lyhyesti ja kannustavasti.

 8. 8
  Mittarit

  Seurantaa tehdään vuosittain osana vuosisuunnitelman arviointia. Kartoitetaan 

  1. Seuraajamäärä
  2. Eniten tykkäyksiä/kommentteja saanut julkaisu
 9. 9
  Arviointi

  Viestintää arvioidaan osana toimintavuoden/ lukuvuoden arviointia. Tarvittavat kehittämistoimet sisällytetään vuosisuunnitelman osana olevaan viestintäsuunnitelmaan.

Dokumentin tiedot

Ohjeen luonut: Miika Miinin
Käyttöoikeus: Sisäinen
Tarkistettu viimeksi: 28.2.2024
Tarkastaja: Patrik Nyström